Tom lanceert samen met buurtbewoners stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen

225893-20160929_pu_mmm_uitnodiging_cover_pagina_1-3d2289-large-1475058213Op 29 september 2016 lanceerden buurtbewoners en Tom samen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Na een studie van ruim een jaar staan de buurt en Stad Gent klaar met 15 acties (“werven”) waarin ze  samen aan de slag kunnen. “Muide-Meulestede is een wijk boordevol talent en engagement. Dat zijn een troeven die we kunnen inzetten om samen met bewoners te werken aan het Muide-Meulestede van morgen,” vertelt  Tom.

“De opgestarte werven zijn zeer gevarieerd. Ze gaan van de heraanleg van openbaar domein, mobiliteitsvraagstukken, de toekomst van  de kerk op het Redersplein tot de inrichting van een moestuin en de aanleg van het nieuwe Houtdokpark. Maar in de toekomst kunnen we nog bijkomende werven opstarten. Aan alle buurtbewoners en buurtorganistaties: een warme oproep om mee te doen!”

Via de website www.stad.gent/mmm kan iedereen de voortgang van de werven volgen en mee nadenken en participeren.

Bekijk ook het filmpje over wat voorafging: https://www.youtube.com/watch?v=cvFroSXGqjw&feature=youtu.be

Bewoners klopten in 2013 aan bij Stad Gent.  Ze zagen van alles gebeuren, maar misten overzicht. Samen met Stad Gent vroegen ze een conceptstudie aan bij Vlaanderen. De architectenbureaus ndvr en Architecture Workroom voerden de studie uit met allerlei interviews, workshops en publieksmomenten.

Uit dit studiewerk kwamen 12 zogenaamde ‘agendapunten’, die de richting aangeven voor stadsvernieuwing in de wijk Muide-Meulestede. Met die agendapunten in het achterhoofd werden op donderdag 29 september 2016 alvast 14 concrete acties (‘werven’) en een open ideeënwerf gelanceerd tijdens een publieksmoment in CC Meulestede.  Tijdens dit publieksmoment werden bewoners en buurtorganisaties opgeroepen zich aan te sluiten bij één of meerdere van de nu gelanceerde werven om mee te denken en te participeren.

“Muide-Meulestede is een wijk met betrokken en geëngageerde bewoners. Er is veel talent in de wijk. Het stadsbestuur van Gent ziet hierin een troef om samen met bewoners het stadsvernieuwingsproject vorm te geven. Het project ligt immers niet van a tot z vast”, legt Tom uit.

Op termijn zal ook een zogenaamd Atelier geïnstalleerd worden. Dit is een wijkplatform dat het overzicht van de verschillende werven behoudt en zich buigt over nieuwe initiatieven en ideeën en die aftoetst met de agendapunten uit de conceptstudie.

Agendapunten van de studie

Het resultaat van de conceptstudie Muide Meulestede Morgen is geen masterplan waarin de toekomst van de wijk volledig vastligt. Het is wel een kader met agendapunten waaraan bestaande en nieuwe initiatieven worden getoetst of uit ontstaan. Die 12 agendapunten geven de richting aan waar de wijk naartoe moet.

*Koester en versterk de aanwezigheid van verschillende types van woningen door ook bij nieuwe projecten de kaart van diversiteit in woonvormen te trekken

*Maak de bestaande woningen duurzamer, leefbaarder en veiliger

*Voorzie in nieuwe woonprojecten buurtfuncties en de inrichting van de publieke ruimte

*Creëer verhuismogelijkheden en stimuleer verhuisbewegingen in de eigen wijk zodat bewoners er hun hele leven kunnen wonen

*Behoud, benut en versterk het potentieel van magazijnen, loodsen, hangars en ateliers als ruimte voor de maakeconomie

*Organiseer centrale plekken: bijvoorbeeld de Roerstraat, het Manchesterplein en het rondpunt in Meulestede

*Gebruik de aanwezigheid van bedrijven, ondernemers en scholen en zet wijkgebonden leer-stage-werktrajecten op

*Verbind binnengebieden en maak veilige routes voor fietsers en voetgangers

*Waak erover dat grote infrastructuurwerken aan de rand voordelen bieden voor de wijk

*Maak de omgeving Pauwstraat – Muidepoort en zone rond Meulestedebrug leefbaarder voor de wijk

*Maak Muide-Meulestede dé koploper in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatplan Gent

*Benut de beschikbare ruimte om concrete klimaatregelen uit te werken en uit te testen

De eerste werven

Hieronder worden de eerste 15 werven van MMM  opgelijst. In elke werf kunnen bewoners meedenken of meedoen. Maar het blijft niet bij deze werven. Er is ook ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven!

mmm

1) Waar nu het voormalige dienstencentrum van het OCMW in de New Orléansstraat staat, komen assistentieflats en groepswonen voor senioren. In de omgeving verbouwt het wijkgezondheidscentrum het voormalig politiekantoor en liggen de school Victor Carpentier en het kinderdagverblijf De Rakkertjes. Daartussen ligt openbare ruimte die op maat van de buurt moet ingericht worden.

2) In Meulestede Noord kan de kwaliteit van het openbaar domein verbeterd worden door een groenere inrichting, en nieuwe verbindingen tussen groenzones en binnengebieden.

3) De boerenmarkt op het Redersplein is een initiatief van bewoners. De initiatiefnemers denken na over korte-ketenmodellen en dromen van een buurtwinkel.

4) In afwachting van de bouwwerken van het CAW komt er een buurtmoestuin De Moeskopperij op de site.

5) Bewoners en Stad Gent willen iedereen informeren over Muide Meulestede Morgen en iedereen oproepen om mee te denken of te doen. Daarvoor is meer nodig dan de klassieke communicatiekanalen van de Stad. Vanuit de communicatiewerf werd alvast een lanceerbrochure MMM klaargestoomd die bij alle buurtbewoners in de bus valt.

6) De Sint-Antonius-Abtkerk is een van de kerken in Gent die een nieuwe bestemming krijgen. Er is ruimte voor culturele en wijkgebonden evenementen voor de buurt.

7) De verkeersknelpunten in Muide-Meulestede zijn gekend. Bewoners en de Stad formuleren samen oplossingen op korte termijn voor knelpunten in de wijk en onderzoeken hoe ze zich kunnen organiseren om te participeren in de studie over de mogelijke verlegging van de ring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.

8) Sámen nadenken over een duurzame toekomst voor de wijk is noodzakelijk. MMM werkt aan concrete acties op maat van de wijk of een straat.

9) Ateljee vzw verhuist naar de voormalige UCO-site in de Bloemekenswijk. Dit betekent dat een centrale plek aan de Meulesteedsesteenweg en het water vrijkomt voor nieuwe woon- en buurtfuncties.

10) In de wijk zijn er verschillende binnengebieden en groene plekken. Paden voor voetgangers en fietsers kunnen de zones met elkaar verbinden en alternatieve en veilige routes worden.

11) De Voorhaven vernieuwt de komende jaren naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en een aantal kantoren. Het havenerfgoed blijft maximaal bewaard. Het inrichtingsplan voegt nog een paar elementen toe zoals oude treinwagons. De wagons kunnen een invulling krijgen door de buurt.

12) De groene zone tussen de Loodsenstraat en de sporen krijgt een herinrichting in 2017. Dit najaar komen er al enkele fitnesstoestellen.

13) Tussen de Oude Dokken en de Muide komt een nieuw park: het Houtdokpark.

14) Op het braakliggende terrein achter de Goedendagstraat wil Samenlevingsopbouw vzw het eerste Community Land Trust-project in Vlaanderen realiseren. Dit is een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis maar niet van de grond. In het project komt ruimte voor de buurt. In een tijdelijke invulling experimenteert Samenlevingsopbouw met functies voor die ruimte.

De 15de werf is een open werf. Die staat symbool voor alle nieuwe ideeën en initiatieven. Want Muide Meulestede Morgen is geen masterplan dat vastligt van a tot z.

 

Advertenties